MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA NAGYVÁLLALATOK MUNKAVÁLLALÓI SZÁMÁRA (TERVEZET)

Pályázat kódszáma: GINOP-6.1.5-16
                                    VEKOP-8.5.3-17
                                    GINOP-6.1.5-16
                                    VEKOP-8.5.2-17

Támogatás összege: 1 – 100 millió Ft a vállalkozás mérete szerint

Támogatási intenzitás:
De minimis támogatás esetén max. 100 %
- ilyen típusú támogatás összesen max. 200 000 euró 3 év alatt

Képzési támogatás esetén max. 50%
- megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló képzése esetén +10%

Ki pályázhat?
 • - vállalkozások, melyek
  • legalább egy, de inkább két lezárt üzleti évvel rendelkeznek,
  • magyarországi székhellyel, vagy fiókteleppel rendelkező EGT székhelyű kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek.
 • - GFO 113, 114, 116, 121, 122, 123, 124, 126, 129, 141, 142, 143, 144, 226, 227, 572, 573, 574, 575, 576
 • - NEM pályázhat olyan vállalkozás, melynek
  • saját tőkéje negatív;
  • saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
Támogatható tevékenységek:
 • - Képzések megvalósításával kapcsolatos tevékenységek (KÖTELEZŐ):
  • Képzések lebonyolítása (OKJ, egyéb nyelvi képzések, egyéb szakmai képzések, egyéb képzések, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 1. § (5) bekezdése szerinti képzések) belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként;
  • Képzéshez kapcsolódó előzetes tudásmérés, elégedettségmérés;
  • Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása, biztosítása;
 • - Nyilvánosság biztosítása (KÖTELEZŐ):
 • - Projekt előkészítési tevékenységek (VÁLASZTHATÓ):
  • Vállalati HR stratégia humánerőforrás fejlesztéssel foglalkozó részének kidolgozása (amennyiben ilyennel még nem rendelkezik);
  • HR fejlesztési stratégia keretében eljárások, intézkedések kidolgozása vagy továbbfejlesztése: hátrányos helyzetű munkavállalók elérésének, képzésbe vonásának és képzésben tartásának stratégiái vagy munkahelyi képzés sikeres teljesítéséhez kapcsolódó szakmai előmeneteli vagy egyéb jutalmazási megoldások lehetősége;
  • Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek:
   • képzési tervben foglaltak megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételek megteremtése, eljárások, módszertanok, stratégiák kidolgozása, munkavállalói képzési igények felmérése;
   • belső képzések esetében képzési program, tananyag, kidolgozása;
  • Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek (közbeszerzési terv elkészítése is).
 • - Projektmenedzsment tevékenységek (VÁLASZTHATÓ):
  • Projektmunkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása;
  • Projektmenedzsment feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása;

Elszámolható költségek:
 • - Projektelőkészítés költségei (de minimis) max. 4 millió forintig:
  • Előzetes tanulmányok, engedélyek költsége;
  • Közbeszerzés költsége (max. a projekt összes költségének 1%-a)
 • - Projektmenedzsment költségei (de minimis):
  • Személyi jellegű költségek (bérköltség, megbízási díj, vállalkozási díj, adók és járulékok);
  • Útiköltség, szállásdíj, napidíj;
  • Kapcsolódó anyag és kis értékű eszköz beszerzése;
 • - Projekt szakmai megvalósításában közreműködők költsége (de minimis):
  • Személyi jellegű költségek (bérköltség, megbízási díj, vállalkozási díj, adók és járulékok);
  • Útiköltség, szállásdíj, napidíj;
  • Szakértői szolgáltatás;
 • - Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége (de minimis) (max. a projekt összes költségének 0,5%-a).
 • - Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó egyéb költségek (de minimis vagy képzési):
  • Munkavállalók képzési költsége (max. 600.000 Ft/fő): oktatók költsége; oktatók, vizsgáztatók utazási és szállásköltsége; helyiségek, illetve eszközök projektarányos bérleti díja; posta és admin. költségek;
  • Képzéshez kapcsolódó egyéb indokolt költségek: pl. vizsgáztatás díja, bizonyítvány, tankönyv, jegyzet, segédanyag költsége, előzetes tudásmérés költsége, amortizáció költsége, munkaruha/védőruha, alkalmassági vizsgálat;
  • Képzéséhez kapcsolódó útiköltség;
  • Képzéshez kapcsolódó szállás és étkezési költség;
  • Képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordítása (munkaidőben történő képzése esetén a kontaktórákra számított arányosított bérköltség, adókkal és járulékokkal).
Nem elszámolható költségek:
Többek között:
 • - pályázatírás költsége
 • - projekt megvalósításában résztvevőktől és a döntéshozatalban érintettektől és/vagy Ptk. szerinti hozzátartozóitól, valamint azok vállalkozásaitól beszerzendő eszközhöz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó bármely költség

Fejlesztés helyszíne:
A pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe (indokolt esetben külső képzési hely). A VEKOP esetében kizárólag Budapesten és Pest megyében, a GINOP esetében kizárólag Budapesten és Pest megyén kívül.

Speciális feltételek:
 1. Képzési terv (max. 1 szerzői ív);
 2. Támogatott képzések:
  • - OKJ képzések Fktv. 1. § (2) a) pontja alapján;
  • - Fktv. 2. § 5a. pontjában definiált egyéb nyelvi képzések;
  • - Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;
  • - Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzések;
  • - az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) b) h) és m) pontjai szerinti képzések;
 3. A támogatható képzések minimum 40%-ának szakmai kompetenciák fejlesztését szolgáló képzésnek: OKJ-s szakképesítést nyújtó képzésnek, egyéb szakmai képzésnek, vagy az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzésnek kell lennie;
 4. A támogatható képzések legfeljebb 5-10%-a lehet egyéb nyelvi képzés;
 5. Előnyt élveznek az alábbi képzések:
  • - az Irinyi Terv keretében kiemelten fejlesztendő területek valamelyikébe besorolható vállalati tevékenységi kör(ök) területén jelentkező feladatok ellátásához és vagy magasabb szintű megvalósításához szükséges képzések;
  • - munkavállalók IPAR 4.0 megoldások alkalmazására való felkészítését segítő képzések;
  • - egyéb képzések, amelyek a helyzetfüggő kommunikáció stratégiáinak elsajátítására, az általános termelésszervezői ismeretek megszerzésére/bővítésére, illetve a vezetői készségek fejlesztésére irányulnak; 
 6. A képzésben részt vehet bármely magyar állampolgárságú és minden olyan, külföldi állampolgárságú természetes személy is, aki magyarországi munkavégzésre jogosító munkavállalási, vagy összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy magyarországi munkavállalásához engedély nem szükséges;
 7. A képzésbe bevont munkavállalók legalább 5%-a hátrányos helyzetű munkavállalói körből kell kikerülnie (16-24 év közötti/50 év feletti/középfokú végzettséggel nem rendelkező/ gyermek- gondozásból fél éve visszatért/ roma munkavállalók);
 8. Belső képzés megvalósítása esetén az Fktv. előírásainak kell megfelelni;
 9. Külső képzés esetén:
  • - OKJ képzés és az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés csak külső képzésként valósítható meg;
  • - külső képzésként kizárólag a képzésre engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény által nyújtott képzés vehető igénybe;
  • - Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés esetén is meg kell kötni a résztvevővel az Fktv. szerinti felnőttképzési szerződést, illetve teljesíteni kell az Fktv. által előirt adatszolgáltatási kötelezettséget;
 10. Haladási naplót minden képzés esetén vezetni kell;
 11. A képzés minimum időtartama 16 óra, belső képzés esetén 24 óra;
 12. OKJ szerinti szakmai képzés, egyéb nyelvi képzés, az egyéb szakmai képzés esetén kötelező az Fktv. 2. § 8. pontjában meghatározott előzetes tudásmérés elvégzése;
 13. Külső képzés esetén mérni kell a képzésben résztvevők elégedettségét;
 14. Projektmenedzsmenttel és szakmai megvalósítókkal szembeni elvárások:
  • - Felsőfokú végzettséggel, és legalább 3 éves felnőttoktatási, felnőttképzési, projektek menedzselése/irányítása terén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező projektmenedzser 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező pénzügyi menedzser kijelölése, vagy rendelkezésre állásának biztosítása személyes közreműködést biztosító munkavégzésre irányuló jogviszony (munkaviszony, megbízási jogviszony) keretében elvárás a projekt teljes időtartama alatt;
  • - Felsőfokú végzettséggel és/vagy legalább két éves felnőttképzési, felnőttoktatási, programok szervezése területen szerzett tapasztalattal rendelkező szakmai megvalósító kijelölése, vagy rendelkezésre állásának biztosítása személyes közreműködést biztosító munkavégzésre irányuló jogviszony (munkaviszony, megbízási jogviszony) keretében elvárás a projekt teljes időtartama alatt.
Vállalandó kötelezettségek:
 • - Fenntartási időszak: KKV-k esetén 3, nagyvállalatok esetén 5 év, ezalatt a pályázó vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott kapacitásokat, termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja az alábbiak szerint:
  • A megvalósult képzések honlapon és belső intranetes fórumon való kommunikációja;
  • A tananyagok, oktatási segédanyagok illetve az elégedettségmérés eredményeinek hozzáférhetővé tétele a képzésben érintettek számára (képzésben résztvevők, belső képzés esetén az oktatók, külső képzés esetén felnőttképzést folytató intézmény, projektmenedzsment, projekt szakmai megvalósítók).
 • - Kötelező vállalások:
   • Képzésbe bevont munkavállalók száma: min. 1-22 fő
   • A képzésben résztvevők közül a hátrányos helyzetű munkavállalók száma: min. 5%;
   • A képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők aránya: min. 80% (amennyiben a képzésbe vont munkavállalók között a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya eléri a 25%-ot, 60%)
   • A képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők közül a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya: képzésben részt vevő hátrányos helyzetű munkavállalók min. 80%-a;
   • A képzés során tanúsítványt, bizonyítványt szerzők továbbfoglalkoztatása a projekt fizikai befejezéséig: a tanúsítványt szerzők min. 80%-a

Igényelhető előleg: A támogatás max. 50%-a.

Biztosítékadási kötelezettség: Nem szükséges.

Legkorábbi projektkezdés: A pályázat benyújtását követő nap.

Megvalósítás időtartama: Várhatóan maximum 24 hónap.

Közbeszerzési kötelezettség: Képzési támogatás esetén nincs. 

Értékelési eljárásrend: 
 • - Többnyire objektív és részben szubjektív pontozásos tartalmi értékelés, szakaszos benyújtás
 • - Tartalmi értékelés legfontosabb bírálati szempontjai:
  • Projektterv és költségvetés részletezettsége, koherenciája;
  • Képzési terv kidolgozottsága;
  • Képzési, szakértői tapasztalat
Speciális csatolandó mellékletek:
 • - Képzési terv
 • - árajánlatok 3-3 db
 • - szakmai önéletrajzok, iskolai bizonyítványok
 • - értékelési szempontok alátámasztására vonatkozó mellékletek
Támogatásban részesülő pályázatok száma: Várhatóan több ezer

Beadási határidő: Várhatóan 2017 májusától

További kérdéseivel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeinken: 
E-mail: info [bejgli] QFD.hu
Tel.: 06-1-501-3422

 
 
Katalógus letöltése

NYÍLT képzési időpontok és árlista -
2018. I. félév
 

Rendszerfejlesztés

Heti eltérés blog

Heti eltérés rovatunkban auditorunk minden héten egy esetet dolgoz fel. Most Ön is próbára teheti tudását.
bővebben
 Magyarországon először kapható magyar nyelven a VDA 6.3 című kiadvány.